Bli medlem
Bergenshallen
Man-Tor: 16:00 - 22:00
Fredag: STENGT
Lørdag: 14:00 - 18:00
Søndag: 15:00 - 20:00
Vestveggen
Man-Fre: 09.00 - 22.00
Lør: 09.00 - 18.00
Søn: 10.00 - 20.00
Bryggeriet
Man-Fre: 16:00 - 22:00
Lørdag: 11:00 - 19:00
Søndag: 12:00 - 20:00
news-banner

Komitèer

En rekke frivillige bidrar i Bergen Klatreklubbs arbeid via komitèer. Her er en oversikt over komitèene og hva disse jobber med.

Oppdatert 03.09.2121

Klatrefeltkomitèen

Hovedmål
Klatrefeltkomitèen skal sikre at utendørs klatrefelt i Bergensområdet er tilgjengelige, sikre og utviklet på en god måte. En sentral del av dette arbeidet skjer gjennom fordeling og bruk av klubbens bolteressurser. Komitèen tar stilling til hvilke klatrefelt og klatreruter som klubben skal støtte bolting av.

Medlemmer:
Komitèen har følgende sammensetning: 1-2 representanter fra styret, 1 fra administrasjonen og inntil 4 klubbmedlemmer.

Komitèen skal:

 • Utarbeide retningslinjer og rutiner for bolting av nye ruter, herunder rutiner for innkjøp av bolter, rutiner for tildeling av bolter, kontrollrutiner og opplæring av personer som ønsker å bidra med bolting.
 • Utarbeide rutiner for rebolting av klatreruter og -felt og en langsiktig strategi for dette arbeidet.
 • Levere innspill til revidering og implementering av BKs strategiplan på punkter som omhandler utendørs klatrefelt.
 • Levere innspill til styret i BK i forkant av budsjettarbeid, med forslag til økonomiske rammer for bolter og bolteutstyr for hvert budsjettår.
 • Ta initiativ til innkjøp av nødvendige bolter og bolteutstyr, innenfor vedtatte budsjettrammer.
 • Vurdere om enkelte felt/ruter har behov for bedre tilrettelegging/rensing.
 • Ta initiativ til ryddedugnader og generelt vedlikehold av klatrefelt utendørs.
 • Utarbeide oversikt over avtaler for atkomst til klatrefelt og arbeide for at klubben har god dialog med grunneiere og myndigheter.
 • Sikre at utviklingen av nye klatrefelt skjer i henhold til NKFs retningslinjer for bolting av klatreruter (https://klatring.no/boltepolitikk).

Administrasjon
Komitèen skal inkludere et medlem fra klubbens administrasjon som fungerer som administrativ støtte, primært knyttet til håndtering av klubbens lager med bolter og bolteutstyr. Administrasjonen håndterer utlevering og lagerføring av bolter etter fordeling fra komitèen.

Bolter og bolteutstyr er bare tilgjengelig for medlemmer av BK.

Klatrefeltkomitèens medlemmer per mai 2021: 
Erlend Sunde, Anders Dingsøyr, Odd Magne Øgreid, Keith McInturff, Øyvind Halmrast, Siv Grasdalsmoen og Gunnar Karlsen.

Kommunikasjonskomitèen

 1. Kommmunikasjonskomitèen skal formidle det gode miljøet i klubben og representere mangfoldet og bredden.
 2. Komitèen skal formidle engasjementet i klubben og gjøre det synlig hvordan medlemmene kan bli engasjerte og bidra til klubbens virksomhet. Strategiplanen vedtatt på årsmøtet 2020 ligger til grunn her.
 3. Komitèen skal utforme en kommunikasjonsplan og herunder retningslinjer for publisering på sosiale medier og nettsider og eventuelle andre kommunikasjonsflater.
 4. Komitèen vil utgjøre en redaksjon som har i oppgave å assistere administrasjonen i å utforme innhold og legge planer for fremtidig innhold i tråd med gjeldende retningslinjer.
 5. Komitèen skal evaluere sitt arbeid opp mot medlemsmassen, konkret gjennom spørreundersøkelser. Videre skal komitèen også rapportere sitt arbeid til styret via komitèleder.
 6. Komitèen skal til enhver tid bestå av representanter fra styret, administrasjonen og medlemsmassen.

Kommunikasjonskomitèens medlemmer per mai 2021:
Eivind Flobak, Sigurd S. Ovesen, Trond Kristian Kalstø og Ågot Caroline Nilssen.

Konkurransekomitèen

Konkurransekomitéen skal:
• Arrangere konkurranser i tråd med målene i strategiplanen.
• Utvikle, organisere og lagre nødvendig dokumentasjon til de ulike konkurransene.
• Bidra til å organisere lokale, regionale og nasjonale konkurranser, samt stå for samarbeidet
med andre klubber, f. eks. i tilknytning til regionale konkurranser. Herunder er det også et
ansvar for å involvere frivillige utenfor komitéen dersom arrangementets størrelse krever
dette.
• Komitèen skal til enhver tid bestå av representanter fra styret, administrasjonen og
medlemsmassen.

Konkurransekomitèens medlemmer per mai 2021:
Ana Cascante, Endre Evensen og Trond Kristian Kalstø.

Sosialkomitèen

Sosialkomitèen skal jobbe for å ta vare på det gode miljøet i klubben og skape sosiale
møteplasser for medlemmene. Komitèen skal utforme årsplan for aktiviteter og arrangementer for klubbens medlemmer.

Komitèen skal til enhver tid bestå av representanter fra styret, administrasjonen og medlemsmassen.

Sosialkomitèens medlemmer per mai 2021:
Kristian Gjerding og Suong Vo.

Anleggskomitèen

Foreløpig mandat:

Anleggskomitèen skal utrede alternativer for klubbens fremtidige mål for innendørs klatreanlegg, samt konkret følge opp arbeidet i Slettebakkenalliansen og vurdere alternativer for Bryggeriet. 

Anleggskomitèens medlemmer per august 2021:
Gunnar, Erik, Erlend