Bli medlem
Bergenshallen
Man-Tor  16.00->22.00
Fredag      STENGT
Lørdag      14.00->18.00
Søndag      15.00->19.00
Vestveggen
Man-Fre  09.00->22.00
Lørdag      09.00->18.00
Søndag      10.00->20.00
Bryggeriet
Man-Fre  16.00->22.00
Lørdag      11.00->19.00
Søndag      12.00->20.00
Årskort/månedskort gir tilgang mellom 07-23 alle dager

Sjekk driftsmeldinger for endringer
news-banner

Komitéer

En rekke frivillige bidrar i Bergen Klatreklubbs arbeid via komitéer. Her er en oversikt over komitéene og hva disse jobber med.

Oppdatert 03.09.2021

Klatrefeltkomitéen

Hovedmål
Klatrefeltkomitéen skal sikre at utendørs klatrefelt i Bergensområdet er tilgjengelige, sikre og utviklet på en god måte. En sentral del av dette arbeidet skjer gjennom fordeling og bruk av klubbens bolteressurser. Komitéen tar stilling til hvilke klatrefelt og klatreruter som klubben skal støtte bolting av.

Medlemmer:
Komitéen har følgende sammensetning: 1-2 representanter fra styret, 1 fra administrasjonen og inntil 4 klubbmedlemmer.

Komitéen skal:

 • Utarbeide retningslinjer og rutiner for bolting av nye ruter, herunder rutiner for innkjøp av bolter, rutiner for tildeling av bolter, kontrollrutiner og opplæring av personer som ønsker å bidra med bolting.
 • Utarbeide rutiner for rebolting av klatreruter og -felt og en langsiktig strategi for dette arbeidet.
 • Levere innspill til revidering og implementering av BKs strategiplan på punkter som omhandler utendørs klatrefelt.
 • Levere innspill til styret i BK i forkant av budsjettarbeid, med forslag til økonomiske rammer for bolter og bolteutstyr for hvert budsjettår.
 • Ta initiativ til innkjøp av nødvendige bolter og bolteutstyr, innenfor vedtatte budsjettrammer.
 • Vurdere om enkelte felt/ruter har behov for bedre tilrettelegging/rensing.
 • Ta initiativ til ryddedugnader og generelt vedlikehold av klatrefelt utendørs.
 • Utarbeide oversikt over avtaler for atkomst til klatrefelt og arbeide for at klubben har god dialog med grunneiere og myndigheter.
 • Sikre at utviklingen av nye klatrefelt skjer i henhold til NKFs retningslinjer for bolting av klatreruter (https://klatring.no/boltepolitikk).

Administrasjon
Komitéen skal inkludere et medlem fra klubbens administrasjon som fungerer som administrativ støtte, primært knyttet til håndtering av klubbens lager med bolter og bolteutstyr. Administrasjonen håndterer utlevering og lagerføring av bolter etter fordeling fra komitéen.

Bolter og bolteutstyr er bare tilgjengelig for medlemmer av BK.

Klatrefeltkomitéens medlemmer per mai 2021: 
Erlend Sunde, Anders Dingsøyr, Odd Magne Øgreid, Keith McInturff, Øyvind Halmrast, Siv Grasdalsmoen og Gunnar Karlsen.

Kontakt: klatrefelt@bergenklatreklubb.no

 

Kommunikasjonskomitéen

 1. Kommmunikasjonskomitéen skal formidle det gode miljøet i klubben og representere mangfoldet og bredden.
 2. Komitéen skal formidle engasjementet i klubben og gjøre det synlig hvordan medlemmene kan bli engasjerte og bidra til klubbens virksomhet. Strategiplanen vedtatt på årsmøtet 2020 ligger til grunn her.
 3. Komitéen skal utforme en kommunikasjonsplan og herunder retningslinjer for publisering på sosiale medier og nettsider og eventuelle andre kommunikasjonsflater.
 4. Komitéen vil utgjøre en redaksjon som har i oppgave å assistere administrasjonen i å utforme innhold og legge planer for fremtidig innhold i tråd med gjeldende retningslinjer.
 5. Komitéen skal evaluere sitt arbeid opp mot medlemsmassen, konkret gjennom spørreundersøkelser. Videre skal komitéen også rapportere sitt arbeid til styret via komitéleder.
 6. Komitéen skal til enhver tid bestå av representanter fra styret, administrasjonen og medlemsmassen.

Kommunikasjonskomitéens medlemmer per mai 2021:
Eivind Flobak, Sigurd S. Ovesen, Trond Kristian Kalstø og Ågot Caroline Nilssen.

Kontakt: kommunikasjon@bergenklatreklubb.no

 

Sosialkomitéen

Komitéen skal tilrettelegge for at anleggene (innendørs og utendørs) oppleves som et sosialt møtepunkt for klatrere. Det skal være lett å bli kjent med klatrere på tvers av taulag, grad og alder.

Sosialkomitéen skal bidra til å skape sosiale møteplasser gjennom sosiale sammenkomster som quiz, film, julebord osv.

Administrasjon

Sosialkomitéen fungerer som en selvstendig enhet underlagt styret i Bergen Klatreklubb.

Budsjett fastsettes på styremøte i starten av året. Regnskap for foregående år rapporteres.

Sosialkomitéen planlegger med månedlig tidsperspektiv. Større aktiviteter planlegges over lengre tid.

Medlemmer

Komitéen skal til enhver tid bestå av to representanter fra styret, en fra administrasjonen og minst to representanter fra medlemsmassen.

Sosialkomitéens medlemmer per høst 2021:
Kristian Gjerding, Suong Vo, Keith McInturff og Sunniva Hammerås.

Kontakt: sosialkomite@bergenklatreklubb.no

 

Anleggskomitéen

Foreløpig mandat:

Anleggskomitéen skal utrede alternativer for klubbens fremtidige mål for innendørs klatreanlegg, samt konkret følge opp arbeidet i Slettebakkenalliansen og vurdere alternativer for Bryggeriet.

Anleggskomitéens medlemmer per august 2021:
Gunnar Karlsen, Erik Faugstad og Erlend Sunde.

Kontakt: anleggskomiteen@bergenklatreklubb.no

 

Førerkomitéen

Foreløpig mandat:

Førerkomitéen skal sørge for oppdaterte klatreførere for klubbens område på nett og print.

Førerkomitéens medlemmer per mars 2023:
Erik Faugstad, Bjarte Idsø.

Kontakt: klatreforer@bergenklatreklubb.no

 

Sponsorkomitéen

Komitéen skal arbeide med å skaffe sponsormidler til klubben i form av reklame til alle klubbens anlegg og bekledning, etter gitte retningslinjer.

Administrasjon:

Sponsorkomitéen fungerer som en selvstendig enhet underlagt styret i Bergen Klatreklubb. 

Sponsorkomitéen står fritt til å velge arbeidsmetode og møtevirksomhet, rapporterer status og resultat til styret på årets siste styremøte. 

Sponsorkomitéen er, som Bergen Klatreklubb, en ikke-politisk enhet.

Medlemmer:

Komitéen skal bestå av minst ett medlem, i tillegg til representanter fra styret og administrasjon. 

Sponsorkomitéens medlemmer per februar 2023:
Kristian Gjerding, Håvard Skibenes, Are Stian Føleide

Kontakt: sponsor@bergenklatreklubb.no

 

Hederstegnkomitéen

Komitéen skal:

 • Ta imot nominasjoner, og ha dialog med innsenderen
 • Jobbe proaktivt for å finne og eventuelt foreslå kandidater
 • Sende forslag til hederstegn til godkjenning i styret
 • Publisere informasjon om ordningen årlig
 • Sørge for at det publiseres en sak på nett om utnevnelser

Administrasjon: Forslag til hederstegn godkjennes av styret i god tid før tildelingen finner sted.

Medlemmer: Komiteen skal bestå av tre medlemmer som utnevnes av styret.

Hederstegnkomitéens medlemmer per mars 2023:
Erik Faugstad, Steinulv Aarebrot, Siv Grasdalsmoen

Her finner du mer informasjon om hederstegn.

Kontakt: hederstegn@bergenklatreklubb.no